Zabudowana działka o pow. 0,0789 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2018-01-25
Godzina: 11:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 0,0789 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza w Nowym Targu
Cena wywoławcza: 77 775,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1112/16
Opis:

 

 

Sygn. akt Km 1112/16, Km 1278/17

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 1013(6) kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 stycznia 2018 r. o godz. 11:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości składającej się z:

- dz. ew. 3812/8 obszaru 0,0789 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym, położona w Czarnym Dunajcu, ul. Kamieniec Dolny 53a, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Nowym Targu o numerze NS1T/00034931/6, stanowiąca własność dłużnika: (…). Przeznaczenie wycenianej nieruchomości określono na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarny Dunajec zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Czarny Dunajec Nr VII/59/2003 z dnia 30 maja 2003 r., z późń. zm., zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach: MU1 – tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 103 700,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 77 775,00 zł, tj. trzy czwarte wartości oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania
w kwocie 10.370,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Wpłaty rękojmi można dokonać
w kancelarii Komornika w gotówce lub na rachunek bankowy Komornika Sądowego nr 15 1240 5136 1111 0000 5221 8037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek, termin uiszczenia rękojmi przyjmowany jest na dzień uznania wpłaty na rachunku Komornika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem
z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 kpc).

Nieruchomość można oglądać w dniu 19.01.2018 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kamieniec Dolny
Miasto: Czarny Dunajec
Wojewodztwo: małopolskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.