Działki w Lipnicy Wielkiej
Podstawowe informacje:
Data: 2018-01-18
Godzina: 13:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w Lipnicy Wielkiej
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza w Nowym Targu
Cena wywoławcza: 5 025,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 377/17
Opis:

 

 

Sygn. akt Km 377/17, Km 1395/17

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 stycznia 2018 r. o godz. 13:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Lipnicy Wielkiej, składającej się z dz. ewid. nr 1735/2 i 1622 (obręb 0002 Lipnica Wielka), łącznego obszaru 1,2263 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze NS1T/00144246/1, stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 69 500,00 zł, a rękojmia wynosi 6 950,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 52 125,00 zł, tj. 3/4 wartości oszacowania.

W przypadku braku chętnych do nabycia całej nieruchomości, licytowane będą poszczególne działki ewidencyjne w kolejności wskazanej przez dłużnika, a jeśli ten nie skorzysta ze swego uprawnienia, to w kolejności podanej poniżej:

 

Lp.

Dz. ewid. nr

Obszar w ha

Cena oszacowania

Cena wywołania

Rękojmia

1.

1735/2

1,0466

62 800,00 zł

47 100,00 zł

6 250,00 zł

2.

1622

0,1797

6 700,00 zł

5 025,00 zł

670,00 zł

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. ewid. nr 1735/2 położona jest na terenach tereny rolnicze z zakazem zabudowy (około 95%) i leśnych, a dz. ewid. nr 1662 położona jest na terenach leśnych. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Wpłaty rękojmi można dokonać w kancelarii Komornika w gotówce lub na rachunek bankowy Komornika Sądowego
nr 15 1240 5136 1111 0000 5221 8037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty

i sygnaturę akt sprawy. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek, termin uiszczenia rękojmi przyjmowany jest na dzień uznania wpłaty na rachunku Komornika.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc).

Licytacja odbywać się będzie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052). Nieruchomość można oglądać w dniu 10.01.2018 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Lipnica Wielka
Wojewodztwo: małopolskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.